شاخص های امتیاز دهی شرکت کنندگان به کیفیت برگزاری رویداد

چند سالیست که تمایل افراد جامعه به شرکت در انواع متفاوتی از رویدادها اعم همایش ها، سمینارها، دورهمی ها و

بیشتر بخوانید