پک VIP شامل: دستمال، کارد مخصوص سیب، نمک، دستمال مرطوب

300 تومان