پک های پیشنهادی

✅پک شماره 3:
2740 تومان

🤔 محتویات:
🎁پک کوچک
🍌موز (متوسط)
🍊نارنگی
🥒 خیار
🍴پک چاقو -دستمال – نمک

✅پک شماره 2:
2100 تومان

🤔محتویات:
🎁پک کوچک
🍪کیک هرروز اناتا
🍹ابمیوه گلشن

✅پک شماره 1:
1800 تومان

😳با احتساب تخفیف :
1850 تومان

🤔محتویات:
🎁پک کوچک
🍪کیک ایت آناتا
🍹آبمیوه گلشن

✅پک شماره 6 :
4270 تومان

😳با احتساب تخفیف :
3620 تومان

🤔محتویات:
🎁پک کوچک
🍪کیک یزدی
🍹ابمیوه گلشن
🍌موز (کوچک)
🍊نارنگی
🍴پک چاقو – دستمال

✅پک شماره 5 :
3120 تومان

🤔محتویات :
🎁پک کوچک
🍪کیک بنیس یزدی
🍌موز (کوچک)
🍊نارنگی
🥒خیار
🍴پک چاقو – دستمال – نمک

✅پک شماره 4 :
3200 تومان

😳با احتساب تخفیف :
2750 تومان

🤔محتویات :
🎁پک کوچک
🍪کیک ایت اناتا
🍹ابمیوه گلشن
🍌موز (کوچک)

✅پک شماره 9 :
7100 تومان

😳با احتساب تخفیف :
6250 تومان

🎁پک بزرگ
🍪پای اناناس
🍹 سان استار
🍌موز ( متوسط )
🍊 یا🍎
🥒خیار
🍴دستمال مرطوب چاقو
🍭شکلات لبخند

✅پک شماره 8 :
5500تومان

🎁پک بزرگ
🍪کیک پای اناناس
🍹ابمیوه گلشن
🍌موز (متوسط)
🍊نارنگی
🥒خیار
🍴پک دستمال مرطوب – چاقو – نمک

✅پک شماره 7 :
4340 تومان

🤔محتویات :
🎁پک بزرگ
🍪کیک یزدی
🍹ابمیوه گلشن
🍌موز (متوسط)
🍊نارنگی
🥒خیار
🍴پک چاقو – دستمال – نمک

پک میوه

پک شماره 10 :
7500 تومان

🎁پک بزرگ
🍪 مافین
🍹رانی
🍌موز (بزرگ)
🍊🍎 نارنگی یا سیب
🥒خیار
🍴پک دستمال مرطوب چاقو
🍭شکلات هیس